Regulamin

Regulamin portalu beModels.pl

I. Wstęp

 • Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego beModels.pl. W Regulaminie tym, zawarte są prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.beModels.pl. Osoby korzystające z serwisu internetowego beModels.pl zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.

II. Definicje

 1. beModels.pl / Serwis – społecznościowy serwis internetowy.
 2. Gość - Użytkownik niezalogowany z ograniczonym do przeglądania prawem dostępu do Serwisu.
 3. Regulamin - oznacza poniższą umowę.
 4. Administrator - osoba fizyczna zarządzająca i świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu beModels.pl  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 5. Użytkownik – zarejestrowana osoba, która potwierdziła rejestrację w Serwisie.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego udostępnianą na każde żądanie beModels.pl), która zaakceptowała Regulamin.
 7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a beModels.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.  
 8. Konto – obszar Serwisu, w którym Użytkownik ma możliwość modyfikacji danych związanych ze swoją osobą i działalnością, oraz miejsce do zarządzania danymi innych usług Serwisu.
 9. Nazwa profilu – automatycznie tworzona nazwa profilu z danych podanych przez Użytkownika. W przypadku gdy Profil jest dostępny publicznie, dane te to imię i nazwisko.
 10. Profil – indywidualna strona internetowa każdego użytkownika w obrębie Serwisu.
 11. Prywatna wiadomość – wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika w wewnętrznym systemie prywatnych wiadomości Serwisu.
 12. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika Serwisu.
 13. Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty pod zdjęciami lub galeriami, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika. 
 14. Moderator – Użytkownik Serwisu, któremu została przydzielona ranga moderator przez administratora Serwisu, w celu podejmowania działań blokowania materiałów niezgodnych z Regulaminem. Moderator może podejmować działania mające na celu dbanie o wysoką jakość i poziom Serwisu beModels.pl.
 15. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

III. Zasady ogólne

 1. Serwis internetowy beModels.pl skierowany jest do modelek, modeli, fotografów, projektantów mody, przedstawicieli studio fotograficznych, fryzjerów a także innych osób zainteresowanych branżą modelingu, fotografii mody.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom prezentowanie swojego portfolio w postaci zdjęć, których są autorami lub jeśli brali udział w powstaniu zdjęcia.
 3. Dane w serwisie mogą umieszczać tylko zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i prace publikowane w Serwisie przez zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo usunąć Konto z Serwisu poprzez wystosowania prośby do administratora Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu ma prawo usunąć treści i prace publikowane w Serwisie przez Użytkowników w przypadku gdy:
 • Użytkownik nie posiada praw do prezentacji prac.
 • Zamieszone prace działają na szkodę osób na nich prezentowanych lub osób trzecich.
 • Zamieszczone prace nie są związane z tematyką serwisu.

      7. Serwis beModels.pl zastrzega sobie prawo do:

 • Okresowego wyłączenia Serwisu beModels.pl.
 • Zmiany, korekty lub redakcji informacji podawanych przez Użytkownika w polach opisujących pracę.
 • Usunięcia, wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, a w wyjątkowych sytuacjach całej zawartości Serwisu beModels.pl. 
 • Zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu beModels.pl, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach Serwisu beModels.pl.
 • Zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
 • Zblokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,
 • Do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie, 

      8. W serwisie beModels.pl wymagane są zdjęcia w bardzo dobrej jakości, na wysokim poziomie artystycznym
          oraz warsztatowym. Zdjęcia które nie spełniają tych kryteriów będą usuwane z serwera i nie pojawią się
          w Serwisie.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zawartego na stronie beModels.pl
 2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje: adres e-mail oraz hasło.
 3. beModels.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w Serwisie w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika oraz zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w Serwisie ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna). 
 4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
 5. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Portalowym oraz innymi usługami.
 6. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 14 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz ukończyła z powodzeniem proces rejestracji.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. W przypadku podania błędnych danych Konto Użytkownika może zostać zablokowane do wyjaśnienia.
 8. Użytkownik ma obowiązek na bieżąco aktualizować dane osobowe w przypadku gdy zmiany takie są konieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki. 
 9. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: 

  a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 
  b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  c. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane na łamach Serwisu Forum, nie spowodowało naruszenia       jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania etykiety;
  e. zobowiązuje się do nie naruszania praw osób trzecich;
  g. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych      Użytkowników;
  h. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, partentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  i. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko beModels.pl z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę beModels.pl przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce beModels.pl lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie beModels.pl do wszelkich postępowań toczących się przeciwko beModels.pl;
   j. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

V. Regulamin

 1. Serwis beModels.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie ostatniej daty aktualizacji przed treścią Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, zrywając jednocześnie umowę między Serwisem beModels.pl a Użytkownikiem, co w efekcie spowoduje usunięcie Konta.

VI. Prawa autorskie i własnościowe

 1. Serwis beModels.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Administratora Serwisu beModels.pl wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1., a także rozsyłanie i sprzedaż tych materiałów są niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej, udzielonego przez podmiot uprawniony (Administrator).
 3. Zawierając umowę z Administratorem Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
 4. O ile nie podano inaczej, wszelkie prawa, tytuł, i udziały - wszelkich: (a) zarejestrowanych lub nie znaków towarowych, znaków usługowych, znaków firmowych; (b) patentów, wniosków patentowych, możliwych do opatentowania idei, wynalazków i/lub ulepszeń; (c) tajemnic handlowych, informacji zastrzeżonych, wiedzy; (d) wszelkich ich podziałów, kontynuacji, ponownych wydań, odnowień, rozszerzeń, obecnych lub wnioskowanych, wydawanych lub nabywanych; (e) zarejestrowanych lub nie praw autorskich, w tym również, bez ograniczeń, wszelkich form, obrazów, reprezentacji audiowizualnych, tekstów, oprogramowania, oraz (f) wszelkiej innej własności intelektualnej, praw zastrzeżonych lub innych praw, związanych z własnością niematerialną, wykorzystywanych, opracowanych, obejmujących, wyrażonych lub praktykowanych w związku z dowolną z Usług - przynależą Administratorowi beModels.pl, natomiast Użytkownik zobowiązuje się nie wysuwać żądań udziału lub posiadania wszelkich takich praw własności intelektualnej Serwisu beModels.pl. Użytkownik potwierdza, iż nie zyskuje żadnego tytułu do praw własności intelektualnej Serwisu oraz że nie otrzymuje żadnych praw ani jednoznacznie wyrażonych, ani domniemanych, oprócz praw wyraźnie nadanych w niniejszej Umowie.
 5. Użytkownik umiesz­czając zdjęcie oraz inne dane w ser­wisie oświad­cza, iż posiada do nich pełne prawa autor­skie związane z upublicz­nianiem i prze­twarzaniem oraz, że ponosi pełną odpowiedzial­ność za ich treść.
 6. beModels.pl oraz jego współpracownicy, licencjodawcy,  dostawcy, konsultanci i pośrednicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ścisłość, zawartość, kompletność, legalność, rzetelność, operatywność lub dostępność informacji lub materiałów umieszczanych na serwisie BeModels.pl. BeModels.pl   nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania jakiegokolwiek Użytkownika. 
 7. beModels.pl nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. 

VII. Polityka prywatności

 • Serwis beModels.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.
 • Serwis beModels.pl gromadzi dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, te dane to między innymi nazwa przeglądarki, adres IP, na podstawie którego można stwierdzić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez beModels.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwisu.
 • Serwis beModels.pl stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, którą oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu beModels.pl.
 • Serwis beModels.pl może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od beModels.pl i nie są przez beModels.pl kontrolowane. Podawane linki do innych stron są prezentowane dla wygody Użytkownika i informacji. Inne serwisy mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych. Serwis beModels.pl nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek działania tych stron.
 • Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 • beModels.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez beModels.pl, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od beModels.pl lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 
 • beModels.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

 • beModels.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 • beModels.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • beModels.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 • beModels.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: redakcja@beModels.pl.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.
Ostatnio komentowane profile
Ostatnio dodane zdjęcia
beModels.pl © 2000-2020 Agencja Kreatywna INTEREK. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.